תקנון תחרות – ADIKA competition 10.5.23

 1. כללי

התחרות נערכת על ידי עדיקה סטייל בע"מ ("החברה"), בעמוד החברה ברשת החברתית "אינסטגרם" שכתובתו: https://www.instagram.com/adikastyle/?hl=en ("התחרות" ו- "עמוד האינסטגרם של החברה", בהתאמה), בהתאם להוראות תקנון זה. מובהר כי אינסטגרם אינה אחראית או שותפה לתחרות המבוצעת על ידי החברה והיא לא תישא בכל אחריות בקשר עם התחרות.

תקנון זה מנוסח בלשון נקבה מטעמי נוחות בלבד, אך כל האמור בתקנון מיועד לנשים וגברים כאחד.

 1. התחרות

  1. במסגרת התחרות יוענק פרס לזוכה אחת שתיבחר על ידי ועדת שיפוט, מבין כלל המשתתפות הזכאיות: כל משתתפת שעוקבת או תתחיל לעקוב אחר עמוד האינסטגרם של החברה ועמוד האינסטגרם של אן זיווי, ותגובה בפוסט של התחרות איך היית מתארת את הריח של הבושם. התשובה הכי מקורית תבחר על ידי ועדת שיפוט ותזכה בפרס. וזאת עד לא יאוחר מיום 14 מאי 2023 בשעה19:00 "המשתתפות הזכאיות"). משתתפת זכאית שהיא קטינה על פי הדין החל לגביה, ואשר נדרשת לגבי השתתפותה הסכמת "נציג" או "אפוטרופוס" כהגדרת מונחים אלו בחוק הכשרות והאפוטרופסות התשכ"ב-1962 (ככל שנדרשת) ("נציג"), מתחייבת ומצהירה כי אותו נציג שהסכמתו נדרשת על פי דין (ככל שנדרשת), נתן הסכמתו להשתתפותה בתחרות, לרבות זכייתה בפרס. עובדי החברה ו/או מי מבני משפחתם אינם רשאים להשתתף בתחרות. לעניין סעיף זה "בני משפחה" – בן/בת זוג, הורים, ילדים, אחים ואחיות.

  2. כל משתתפת זכאית תוכל להעלות יותר מתגובה אחת, אך תוכל לזכות רק בפרס אחד בתחרות.

  3. מבין המשתתפות הזכאיות, תבחר ועדת שיפוט עצמאית זוכה אחת, אשר תכתוב את התשובה הכי מקורית לשאלה ותעקוב או תתחיל לעקוב אחרי העמוד של אן זיווי והאינסטגרם של החברה. (על פי שיקול דעתה הבלעדי של הועדה) ("הזוכה"). 1. פרסים

  1. לזוכה יוענק פרס בסך 1,000 ש"ח לרכישה באתר החברה ובושם אנזי מתנה, באתר החברה (www.adikastyle.com) ("אתר החברה"), (יחד: "מקבלות הפרס"). הפרס יוענק באמצעות קרדיט באתר ו/או שובר מתנה ו/או בכל דרך אחרת בה תבחר החברה, לשיקול דעתה הבלעדי.

  2. השובר יוענק בשקל

  3. הפרס הינו אישי למקבלת הפרס בלבד, ואינו ניתן להסבה, לשינוי, להחלפה או להמרה. הענקת הפרס מותנית בהיות הזוכה משתתפת זכאית. החברה תהא רשאית להתנות את מסירת הפרס בקבלת אישור נציג עבור כל אחת ממקבלת הפרס, ככל ונדרש, או בקבלת תעודות או מסמכים רלוונטיים, והכל לשיקול דעתה הבלעדי של החברה. 1. זכייה בתחרות וועדת השיפוט

  1. הזכייה בפרס הינה אישית לזוכה אשר יימצא כי עמדה בתנאי התחרות ותשובתה נבחרה למקורית ביותר על ידי ועדת השיפוט.

  2. ההכרזה על הזוכות בתחרות תיעשה ביום 14 במאי 2023 בשעה 21:00

בעמוד האינסטגרם של החברה (ובכל מקום אחר בו תבחר החברה לפרסם את ההודעה, לשיקול דעתה, לרבות אך לא רק, בסטורי שיועלה בעמוד האינסטגרם של החברה, בעמוד הפייסבוק של החברה, באתר החברה או באמצעי תקשורת). החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מועד ומקום ההכרזה על הזוכה בתחרות, או להאריך או לקצר את תקופת התחרות, ללא הודעה מראש, כל זאת לפי שיקול דעתה הבלעדי וכן לפרסם את ההכרזה על הזוכה ואת פרטי מקבלות הפרס בכל אמצעי תקשורת, אתר או רשת חברתית נוספים.

  1. בהשתתפותה בתחרות וכן בקבלתה את הפרס, מאשרת כל משתתפת וכל מקבלת פרס כי במידה ותזכה, החברה תוכל לפרסם את שמה ו/או את מיקומה ו/או את תמונתה ו/או לתייג את חשבון האינסטגרם שלה ו/או את התגובה שפרסמה, לרבות לצורך קידום מכירות, פרסום ויחסי ציבור, והכל באופן, במועדים ובהיקף כפי שיוחלט על ידי החברה, לפי שיקול דעתה הבלעדי. בהשתתפותה בתחרות ו/או בקבלתה את הפרס, מאשרת כל משתתפת ו/או מקבלת פרס כי היא מוותרת על כל טענה ו/או תביעה בקשר עם האמור.

  2. מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה והוראות כל דין, החברה רשאית שלא למסור את הפרס לידי מי שהגיע אליו במעשה עבירה או מעשה שאינו כדין, או בניגוד להוראות תקנון זה, על פי שיקול דעתה הבלעדי של עורכת הפעילות. כמו כן, ועדת השיפוט תהא זכאית לפסול משתתפות, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, וזאת בכל מקרה של משתתפת או מקבלת פרס אשר לא תשתף פעולה עם החברה, לא תמסור את הפרטים הנדרשים לצורך מימוש הפרס, תפגע בתחרות, בתפעולה או במשתתפות בה בכל צורה שהיא, תפעל מחשבון אינסטגרם אשר מעלה חשש כי הוא מסחרי או מזויף ו/או תפעל באמצעות יישום מחשב או כל אמצעי אחר לשם השתתפות במשחק (לרבות אך לא רק Bot, Script, Crawler וכיו"ב). החברה תהא רשאית למחוק או לערוך כל תוכן שייכתב/יועלה ע"י כל אחת מהמשתתפות, לרבות תוכן פוגעני או המכיל אלמנטים בוטים, פרסום, תוכן "ספאם" או כל תוכן אחר שאינו מכבד את תקנון התחרות, את כללי השימוש באינסטגרם ואת עמוד האינסטגרם של החברה, או לפסול לחלוטין את השתתפותה של אותה משתתפת בתחרות, והכל לשיקול דעתה הבלעדי.

  3. במידה ומכל סיבה שהיא, לא יוענק הפרס לזוכה, לרבות בשל פסילתה מהשתתפות בתחרות, יוענק הפרס למשתתפת הזכאית הבאה שתגובתה הקרובה ביותר לתוצאה הנכונה ("הזוכה החלופית").

  4. כל אחת ממקבלת הפרס תהא זכאית לממש את הפרס בתוך 30 ימים ממועד משלוח ההודעה לה בדבר זכייתה באמצעות מסר מיידי שיישלח לחשבון האינסטגרם שלה. היה ותוך זמן סביר לא יצרה מי ממקבלת הפרס קשר עם החברה למימוש זכייתה ו/או לא מסרה את הפרטים הנדרשים לצורך מימוש הפרס ו/או התברר כי המשתתפת הזוכה אינה משתתפת זכאית ו/או יתברר כי השתתפותה בתחרות עומדת בניגוד לתקנון זה ו/או לתנאי השימוש של אינסטגרם ו/או לכל דין, תהא החברה רשאית להעביר את הפרס לזוכה החלופית, ובמקרה כזה זכאותן של הזוכה הראשונה תהא בטלה ולא תהא להן כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה בעניין זה.

  5. ועדת השיפוט תהא בעלת סמכות ההכרעה הסופית בכל עניין הנוגע לתחרות, בין אם היה צפוי מראש ובין אם לאו ובין אם צוין בתקנון זה ובין אם לאו. החלטתה בנושאים אלו תהא סופית ומחייבת לכל דבר ועניין, וכל משתתפת ומקבלת פרס מוותרת בזאת על כל טענה ו/או תביעה, מכל מין וסוג שהוא, בקשר עם הכרעת ועדת השיפוט. 1.   שונות

  1. תקנון זה מסדיר את תנאי ההשתתפות בתחרות והינו חוזה בין החברה לבין המשתתפות בתחרות ומקבלות הפרס, על כל הכרוך והמשתמע מכך. התקנון ממצה את זכויות וחובות החברה, המשתתפות ומקבלות הפרס, ובהשתתפותה בתחרות ובקבלתה את הפרס, מסכימה כל משתתפת ומקבלת פרס הסכמה מלאה לכל האמור בו. בהשתתפותה בתחרות ובקבלתה את הפרס, מסכימה, מאשרת ומצהירה כל אחת מהמשמתתפות וממקבלת הפרס כי קראה והבינה את התקנון וכי היא מקבלת עליה את כל הוראותיו ומתחייבת לפעול על פיהן וכי הוראות תקנון זה יחולו עליה ויחייבו אותה, לכל דבר ועניין, זאת גם אם בחרה שלא לקרוא אותן.

  2. מאחר ולא מדובר במבצע הגרלה כמשמעותו בחוק העונשין, אין צורך במתן הודעה לממונה במשרד האוצר או במינוי מפקח.

  3. כל משתתפת תהא אחראית באופן בלעדי ומלא לתגובה שתפורסם על ידה ומתחייבת כי אין בפרסום התגובה כדי לפגוע בצד שלישי כלשהו, לרבות לפי חוקי הגנת הפרטיות, זכויות יוצרים ואיסור לשון הרע והחברה תהא פטורה מלבדוק את האמור. המשתתפת תהא אחראית באופן מלא לכל נזק אם וכל שייגרם כתוצאה מפרסום התגובה ומהשתתפותה בתחרות והיא מתחייבת לפצות ולשפות את החברה מייד עם דרישתה הראשונה על כל נזק, הפסד, חיוב, תשלום ו/או הוצאה שייגרמו או יושתו על החברה כתוצאה מפרסום התגובה או כל תוכן אחר שתעלה המשתתפת לעמוד האינסטגרם של החברה או כתוצאה מהשתתפותה בתחרות.

  4. המשתתפת מודעת לכך, כי על אף כל האמצעים המושקעים במערכות השונות, מערכות אלו אינן חסינות מטעויות או תקלות, לרבות תקלות הנובעות מטעויות אנוש ו/או תקלות טכניות. כך למשל, תתכנה תקלות טכניות שימנעו העלאת תגובות מסוימות, שיבוש מועדי התחרות ועוד. היה ומסיבה כלשהי (לרבות תקלה טכנית או טעות אנוש), לא תפורסם תגובה על ידי משתתפת או לא ייקלטו פרטי משתתפת או זוכה אפשרית או מקבלת פרס ו/או תוכרז זוכה שגויה (אחת או יותר), לחברה אין ולא תהיה אחריות ולא תעמוד למשתתפות או למקבלות הפרס כל טענה כלפי החברה בקשר עם התחרות.

  5. ההשתתפות בתחרות ומימוש הפרס הנם באחריותה הבלעדית של כל אחת מהמשתתפות ו/או הזוכה ו/או מקבלת הפרס והחברה לא תישא באחריות לכל נזק, לרבות נזק גוף (ישיר ו/או עקיף), הפסד, אבדן או הוצאה שיגרמו למשתתפת ו/או לזוכה ו/או למקבלת פרס כלשהי כתוצאה מכל הקשור במישרין ו/או בעקיפין עם התחרות ו/או עם הפרס ו/או עם מימושו.

מבלי לגרוע מכלליות האמור, מוצהר בזאת במפורש כי ההשתתפות בתחרות מצד המשתתפת הנה לצורכי שעשוע ו/או זכייה בפרס, וכי בכל מקרה ההשתתפות בתחרות לא תקים למשתתפת ו/או לזוכה ו/או למקבלת פרס ו/או למי מטעמן כל עילה, טענה או תביעה הקשורה במישרין או בעקיפין עם התחרות, ניהולה, תוצאותיה ו/או כל הכרוך בה.

  1. החברה רשאית להפסיק בכל עת, לאלתר ומכל סיבה שהיא, לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי, את התחרות ו/או לשנות את כל תנאיה או חלק מהם ו/או את הפרסים, בהודעה אשר תתפרסם באופן בו התפרסם תקנון זה. מוסכם, כי הודעה כאמור תשמש הודעה מספיקה והולמת, והמשתתפות ו/או הזוכה ו/או מקבלות הפרס מוותרות על כל טענה בקשר לכך.

  2. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים בכל אמצעי תקשורת ו/או תנאי השימוש של אינסטגרם, תגברנה הוראות תקנון זה בכל דבר ועניין.

  3. הדין החל על התחרות ועל תקנון זה ועל כל הנובע מהם יהיה הדין הישראלי בלבד ולבתי המשפט המוסמכים בתל אביב יפו תהיה הסמכות לדון בכל תביעה בקשר אליהם.